• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg
  • Начало >
  • Новини >
  • СУ „Иван Вазов“ гр. Бургас, спечелени проекти по европейска  програма „Еразъм+“

Изключително сме горди да споделим, че успяхме да спечелим двата проекта, с които кандидатствахме по програма „Еразъм +“ .   Единият от проектите е „Европейски опит за модерно образование“- К1, сектор „Училищно образование“, на стойност 19 750 евро. Предстоят мобилности на 2 групи от по 5 учителя за по 5 дни при партньорите в Берлинска гимназия и в училище по здравни грижи в гр. Долни Кубин /Словакия/. Берлинското училище има опит в мотивиране на учениците и работа с деца застрашени от отпадане. Училището в Словакия е „Професионално здравно училище“, с паралелки „Рехабилитация“, „Помощник медицинска сестра“, „ Фелдшер“ и др. Опита е в прилагане на професионалното образование в средно ниво. Цел на проекта е да се подобри учебният процес, чрез наблюдения и обмяна на опит, относно метода на преподаване и формиране на ключови компетентности у учениците, повишаване квалификацията на педагозите, създаване на трайни взаимоотношения с учителите от партньорските училища.

Вторият спечелен проект- К1 „ Европейски умения за професионална реализация“, сектор „Професионално образование и обучение“, е на стойност 43 906 евро. Предстоят мобилности на общо 4 групи учители и  ученици. Две групи от по 5 учителя, ще бъдат за 5 дни в гр. Талин /Естония/ и 5 учители в гр. Рожнава /Словакия/. Мобилностите на учениците ще бъдат в две групи. За 15 дни те ще проведат производствена практика при работодатели на партньорското училище. Първата група ще се състои от 6 ученика + 1 учител в гр. Рожнава, а втората  е от 6 ученика и 1 учител в гр. Талин.  Цел на проекта е повишаване професионалните умения на учителите и учениците, придобиване на нови умения за общуване и преподаване, повишаване езиковите и ключовите компетентности на участниците, повишаване европейското самосъзнание на учениците и готовността им за работа в трудова среда.

И двата проекта мотивират учениците и учителите за постигане на по-високи резултати в образованието и работата им. Разработването им е в резултат на екипната работа  и стремежа на колектива за превръщане на иновативното ни училище в желана, модерна и интернационална база за развитие на младите хора.

 

31 август 2021