• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg
  • Начало >
  • Новини >
  • Подбор за назначаване на социален работник или образователен медиатор за учебната 2019/2020 година

СУ „Иван Вазов”, гр. Бургас
Обявява подбор за назначаване на социален работник или образователен
медиатор за учебната 2019/2020 година за работа по
 ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Чл. по КТ: чл. 68, ал.1, т.1
Ангажираност: 4-ри часа дневно/Заплащане пропорционално спрямо основната работна заплата.
Необходими документи:

 1.Заявление до директора;
2. СV/Автобиография - европейски формат;
3. Документ за самоличност - копие
4. Копие от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция;
5. Копие / препис-извлечение от трудова книжка;
6. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО;
7. Други документи , удостоверяващи различни знания, умения и компетенции - копие;

Срок за кандидатстване: от 22.08 до 29.08.2019 г.-до 12:00 часа.
Събеседването ще се проведе на 29.08 в 14:00 часа
Телефони за контакт:
056 817693 /0899181047

ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на социалния работник:
1. Проучва и събира данни за дете от: семейството, училището, специализирана институция и/или услуга от резидентен тип, роднини, близки, съседи, други ДСП, личен лекар и други източници при необходимост. Активно събира  информация за уязвими групи деца и семейства.
2. Информира и консултира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им.
3. Извършва проучване и оценка на сигнали за деца в риск и при установяване на риск за детето открива случай.
4. Определя и осъществява конкретни мерки по закрила на децата и контролира изпълнението им.
5. Открива и води досие на дете, като прилага всички събрани по случая документи, сведения и данни, отнасящи се до детето. Отразява развитието на случая във стандартизирани формуляри.
6. Въвежда данни и информация в създадено електронно досие на дете в риск.
7. Планира дейностите по закрила на дете в краткосрочен и дългосрочен план, и проследява изпълнението им от отговорните лица/институции/организации в определените срокове.
8. Съставя и поддържа в актуалност регистри, съгласно разпоредбите на  ЗЗД.
9. Съгласува изготвения план за действие директора на училището и с родителите на детето, настойника, попечителя или лицето, което полага грижи за него.
10. Информира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им.
11. Предоставя информация на дете, родители, настойник, попечител или лице, полагащо грижи за детето, относно социалните услуги за деца и семейства.
12. Насърчава родителите или лицето, полагащо грижи за детето, както и детето, за активно участие в избора на социални услуги.
13. Подпомага професионалната ориентация и квалификация на деца в риск, включително и тези, които са завършили средното си образование след навършване на пълнолетие.
14. Прави предложение за отпускане на помощи, съгласно ППЗЗД.
15. Подпомага изготвянето на училищна програма за закрила на детето, като участва в работни групи за обсъждането на актуални проблеми в общината.
16. Извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата и дава предложения за отстраняването им.
17. Идентифицира и анализира случаите на деца, нуждаещи се от специална закрила.
18. Прави предложения за повишаване ефективността на работата в училище.
19. Спазва Етичния кодекс за работа с деца.
20. Спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и за противопожарна и аварийна безопасност.
21. Изпълнява и други, конкретно възложени задачи.

ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на образователния медиатор:
Общи задължения:
    1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
    1.2 Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
2. Специфични:
    2.1 Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование. 
    2.2 Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
    2.3 Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището; 
    2.4 Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
    2.5 Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
    2.6 Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
    2.7 Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
    2.8 Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
    2.9 Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
    2.10  Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
    2.11  Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
    2.12  Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
    2.13  В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
    2.14  Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
    2.15  Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
    2.16  Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
    2.17  Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

В. Григоров:
/Директор/

22 август 2019