• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

СУ "Иван Вазов"

Училище с история, нови идеи и много възможности!

Европейска седмица на професионалните умения

За училището

Занимания по интереси

Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности". Финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.