• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

СУ "Иван Вазов"

Училище с история, нови идеи и много възможности!

За училището

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ - „ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ“ И „ ЕВРОПЕЙСКИ УМЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ”


КАРТА С КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ УМЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“


КАРТА С КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МОБИЛНОСТИ по проект „Европейски умения за професионална реализация“ – ДОГОВОРЕН НОМЕР - 2021-1-BG01-KA122-VET-000030890 с ЦРЧР, по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“


КАРТА С КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОГОВОРЕН НОМЕР: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030676 с ЦРЧР, ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“


Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


СУ „Иван Вазов“ гр. Бургас, спечелени проекти по европейска програма „Еразъм+“

Изключително сме горди да споделим, че успяхме да спечелим двата проекта, с които кандидатствахме по програма „Еразъм +“ .


НП „Иновации в действие“

Посещение на иновативно училище СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас в Сапарева Баня


ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.


ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

На основание Решение № 584 на Министерския съвет от 20-ти август 2020 г. за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 г., СУ „ Иван Вазов “ – гр. Бургас получи статут на иновативно училище.


Еразъм+Активни и мотивирани

Точно в 13 часа на 2.04.2019г. беше проведена работна среща с координатора Бодо Йегер от партньорското училище Schule am Schillerpark, Berlin. На нея беше уточнена и прецизирана програмата и техническото ѝ изпълнение.


Еразъм+ Табло


Еразъм+

СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас работи по двугодишен проект по програма Еразъм+ 2018-1-BG01-KA101-047313 “Активни и МОТИВирани“, сектор: „Училищно образование“, дейност КА1 „Мобилност на училищен персонал“.


Образование за утрешния ден

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Подкрепа за успех


ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

През последните години СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас може да се похвали с много извънкласни форми на работа в областта на образованието, спорта и културата. Учители и ученици с желание работят по различни проекти, свързани с личностното развитие на учениците и мотивацията им за учене.


Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности". Финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.